Maanantai 25.5.2015

Onnittele:

KEVÄÄN 2013 UUDET YLIOPPILAAT RAUMAN SEUDUN LUKIOISSA

RAUMAN LUKIO

Aalto Lotta
Aalto Tommi
Ahlbom Niklas
Ajanko Juho
Ala-Kaila Elias
Alamäki Julius
Ali-Hokka Nikke
Ankelo Kasperi
Anttila Helena
Arola Marie
Autio Emilia
Backman Roosa
Bakker Niko
Engren Jan-Erik
Forsman Valtteri
Fox Roby
Grasso Joel
Gustafsson Senna
Haanpää Krista
Haavisto Joona
Halonen Topias
Hannula Iiro
Heinilä Jenna
Heininen Emma
Heino Jasmin
Heino Miika
Heino Sonja
Hellén Laura
Henriksson Ida
Hirvilammi Teemu
Hollmén Mareena
Huova Kaisa
Huttela Johanna
Hyhkö Aleksi
Hyvönen Jenny
Häggqvist Carola
Hämäläinen Kati
Ikävalko Teemu
Iltanen Veera
Iso-Pärnä Aleksi
Isotupa Mari
Jalonen Henna
Joensuu Roosa
Jokela Siiri
Jokinen Jussi
Jukka Aleksis
Kajavalta Leena
Kalevo Riia
Kanerva Eetu
Kankaansyrjä Laura
Kartano Riku
Kaskisto Nelli
Katila Emmi
Kaukkila Tuulia
Kauno Anna
Kauno Hanna
Kiiskilä Laura
Kiiveri Emilia
Knaappila Aki
Koivulahti Lauri
Koivunen Salli
Koivuniemi Eero
Korpela Mariia
Kossila Laura
Kotilainen Matias
Kriik Tanel
Kukkaro Ari
Kulonurmi Noora
Kuusio Niklas
Laakso Valtteri
Laaksovirta Saija
Lahtinen Fiiamaria
Laine Juho
Laine Ronja
Lalli Aleksi
Lankinen Ella
Laukkanen Santra
Lautakari Jutta
Lehtonen Aleksi
Lehtonen Fanny-Maria
Leino Jesse
Lipsula Janika
Lyyra Minna
Lähteenmäki Henri
Malmstén Melissa
Mannonen Elsa
Marva Anna-Amanda
Marva Topias
Merimaa Maria
Mikkola Jemina
Mäkelä Jenna
Mäki Jenna
Mäkilä Janika
Mäkilä Marika
Mäkinen Minttu
Mäkinen Viivi
Niemi Lauri
Niemi Linda
Nietola Tapio
Nissilä Wilma
Nuotio Tuure
Nurmi Niko
Otamo Maija
Pajala Petra
Palo Jenni
Pasanen Riikka
Patronen Petrik
Paukamainen Iida
Paulasaari Henna
Peltola Eerikki
Peltola Samu
Peltomaa Noora
Perävainio Tero
Pesonen Niko
Pietilä Tuomas
Pihlajamäki Sini
Pohjalainen Meri-Tuuli
Pouttu Valtteri
Puputti Wilma
Rajamäki Silja
Ranne Viivi
Rantanen Arttu
Rantanen Manno
Rantanen Saara
Rantanen Sonja
Raunio Selina
Rekola Mira
Rinne Ville
Ritakorpi Matias
Rosendahl Robert
Routa Toni
Ruottinen Aleksi
Rönkkö Sanni
Saari Anton
Saari Simo
Saaristo Jenni
Saarivirta Ilari
Saarivuori Tiia-Riina
Saastamoinen Ville
Sahlberg Sofia
Saine Roosa
Sainio Marianna
Saive Markus
Salminen Emma
Salo Enna-Sofia
Salo Valtteri
Salonen Emmi
Salonen Mikael
Salonen Suvi-Anni
Sandelin Suvi
Santala Juuso
Saustila Aleksi
Sihvonen Viktor
Silokoski Eemil
Sinervo Veera
Sippola Anniina
Sirkki Anni
Skogström Joonas
Stenvall Tommi
Ståhl Henri
Suikkari Emmi
Sundvik Amanda-Emilia
Suominen Vilja
Systä Aleksi
Tallila Noora
Teini Emilia
Tervo Ville
Tiihonen Linda
Toivonen Pauliina
Tuominen Markus
Urponen Meeri
Vahala Sonja
Wahlroos Kristian
Wendelin Ann-Christine
Viertonen Ville
Vihervirta Noora
Wikman Kasper
Virtanen Julia
Virtanen Severi
Virtanen Tytti
Virtanen Valtteri
Vuori Tuomas
Vähämäki Teemu
Välimaa Mirella
Välisalmi Joni
Yli-Pietilä Kalle
Ylitalo Iida
Österlund Tommi
Österman Sofia

RAUMAN LUKION ILTALINJALTA

Aho Iida
Forss Jenna
Heino Tanja
Helin Sanna
Hyvärinen Hannele
Impola Eero
Inkinen Anni
Katila Saku-Santeri
Lappalainen Arno
Lehtonen Jesse
Mieskoski Tommi
Mäkipää Iina
Niemi Elisa
Pouttu Amanda
Raitanen Mari
Ruohola Saara
Salo Tom-Erik
Savolainen Susanna
Suomi Lilli
Uusitalo Teemu
Vieno Miia-Maria
Virtanen Salla

EURAJOEN LUKIO

Aikala Panu
Haapio Reetta
Heikkilä Julius
Jaakkola Maija
Jaakkola Marjaana
Jalonen Janina
Juhala Juuso
Kaski Tomi
Koivunen Liisa
Kuronen Lauri
Laakso Anni
Lakkisto Pauli
Nieminen Laura
Nordlund Jukka
Nupponen Noora
Pentikäinen Jesse-Joonas
Ruohola Miika
Ruostemaa Harri
Salminen Jukka-Pekka
Siivonen Annamari
Sjöblom Annika
Sormunen Aleksi
Takala Meri
Tiihonen Henna
Tuomi Meri-Tuulia
Tuomola Aino
Varajärvi Otso
Veteläsuo Samuli

LAITILAN LUKION YLIOPPILAAT

Airola Aleksi
Arola Anu
Brummer Arttu
Elo Fanni
Friberg Jenna
Haalisto Christopher
Heinonen Noomi
Keskitalo Mirka
Laihonen Frans
Laihonen Sanna
Lappalainen Oskar
Lehtola Eemil
Leskelä Miika
Lintula Jere
Maantiehinno Tarmo
Mäntysaari Iida-Maria
Nivus Juuso
Nordman Janina
Nurminen Jere
Pétain Pilvi
Purve Cärolyn
Raittinen Ville-Valtteri
Ranta Elina
Rantala Eero
Rinne Joonas
Siivonen Nea
Silokoski Matias
Suominen Siina-Maria
Syrjälä Marko
Teinilä Ellemari
Torikka Jonna-Mari
Torikka Juhani
Uusitalo Riina
Vainio-Kaila Joni
Venho Elina

EURAN LUKIO

Aalto Sirja
Aaltola Anniina
Anttila Lauri
Elo Oskari
Fagerlund Niklas
Heinonen Senni
Huhtanen Ella
Huhtavaara Miikka
Jaatinen Oskari
Junnila Elli-Maija
Juusela Kalle
Järvenpää Taneli
Järvenpää Venla
Kiiski Eveliina
Kirkkala Terhi
Korobova Marinika
Korpinen Aleksi
Kouttinen Sonja
Kulmala Veera
Kyllöinen Johanna
Kyllöinen Susanna
Lehtinen Riikka
Luiro Emilia
Matikka Henri
Mäkelä Sonja
Mäkitalo Emma
Ojala Antti-Jussi
Palo Laura
Palonen Loviisa
Pietilä Jani
Pihala Lassi
Pihlava Tuuli
Pirttimäki Sakari
Puputti Emma
Rajala Henri
Rajala Minna
Rantama Helena
Ravantti Anniina
Riikonen Emma
Rostedt Katri
Ruohomaa Hanna
Räikkönen Susanna
Salmi Mari
Salmi Tiia
Salminen Eetu
Sonkkila Emilia
Tammisto Mervi
Tuominen Iina
Tuominen Juha-Matti
Turunen Ilona
Vahtera Valtteri
Valli Santeri
Vatja Valtteri
Virtanen Kaisa
Välimaa Arttu

SÄKYLÄN SEUDUN LUKIO

Anttila Jouni
Haavisto Aino
Heikkonen Matilda
Helminen Joni
Ilina Katja
Junnila Linda k
Järvinen Samuel
Kaipainen Mikko
Karjalainen Jarno
Korpioksa Akseli
Laivuori Sonja
Levander Minttu-Maria
Mattila Roope
Mettälä Ilari
Mäenpää Pekka
Mäentaus Matti
Oravuo Pekka
Reunanen Aino-Riikka
Saarinen Sanni
Salo Hanna
Sillanpää Eero
Sillanpää Iiro
Sillanpää Otto
Suni Maria k
Tattinen Heidi
Teinilä Fanni
Tiukka Saija
Toivonen Ida
Touru Sorja
Tupala Verneri
Vehanen Essi
Virtanen Roosa
Wuoti Juho

UUDENKAUPUNGIN LUKIO

Ahtiainen Mari
Bergström Tilda
Blomqvist Timo
Demir Kadir
Elmroos Linda
Haltsonen Mikael
Hansén Monika
Heikkala Katariina
Heikkilä Lauri
Hellén Peppi
Hyytiä Teemu
Iso-Heiko Juho
Itäranta Emma
Jakoleff Jonne
Johtela Julia
Jortikka Maija
Kanerva Lassi
Karhula Hanna
Kari Matias
Kerkola Sofia
Kettunen Waltter
Kinnunen Janina
Konttinen Pekka
Korjus Milja
Kuusisto Niina
Laine Idamaria
Lehtonen Eveliina
Leino Lauri
Lindström Risto
Lindström Sanni
Lintuaho Iida
Lintula Eveliina
Louhivuori Laura
Luotonen Alli
Mäki Joni
Nieminen Nella
Nivola Julia
Nurmi Elina
Pelli Ella
Pihanperä Jaakko
Pirilä Johanna
Pitkänen Saija
Puotunen Mikael
Raitio Kristian
Rantanen Riku
Raula Mikko
Räsänen Oskari
Saari Ronja
Salenius Mira
Salomaa Teemu
Sopyllo Konrad
Tissari Sara
Tuomaala Taru
Tuomi Maija
Ukkonen Aleksi
Ukkonen Valtteri
Vainio Eemil
Valkeinen Anniina
Varjonen Veera
Westilä Tuomas
Viinikkala Saana
Wilenius Weera
Virtanen Marja
Vornanen Julia
Ääritalo Susanna

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDA

Hellsten Aleksi
Koski Lauri
Lundén Lauri