8-tien ja Olkiluodontien risteys kuntoon

Olkiluoto 3:n kaupallisen tuotannon myötä Eurajoen Olkiluodossa tuotetaan noin 30 prosenttia Suomen sähköstä. Yksi tämän työn onnistumisen edellytys on, että Olkiluodossa käy turvallisesti töissä tuhansia ihmisiä.

Tämä yhdessä muun vilkkaan työmatkaliikenteen sekä elinkeinoelämän kuljetusten kanssa näkyy nykyisin valtatie 8:n ja Olkiluodontien risteyksen tukkoisuutena sekä toistuvina liikenteen vaaratilanteina. Olemme saaneet lukea lukuisista onnettomuuksista kyseisellä tiealueella.

Valtatie 8:aa on parannettu Eurajoen keskustan kohdalla ja uusi tielinjaus on saatu käyttöön. Tämä lisäsi turvallisuutta merkittävästi kuitenkin samalla vähentäen matka-aikaa.

Olkiluodontien risteysalue jäi vielä ennalleen ja vaatii seuraavaksi huomiota liikenteen sujuvoittamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. 8-tie on koko Länsi-Suomen merkittävä ja vilkasliikenteinen pääväylä.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus onkin käynnistänyt Rauman seudun valtatie 8 suunnitteluhankkeen, jossa yhtenä kohteena pohditaan yllä mainitun risteysalueen kehittämistä.

Valtatie 8 kuuluu sekä Suomen päätieverkkoon että liikenne- ja viestintäministeriön pääväylistä antaman asetuksen mukaiseen runkoverkkoon ja on palvelutasoluokan 1 pääväylä. Tämän tason pääväylillä tienpitäjän on turvattava pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus, mikä ei tällä hetkellä kyseisessä kohdassa toteudu (nopeusrajoitus 60 km/h).

Tieyhteyden parantamisen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ely-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. He ovat tänä vuonna laatineet kehittämistyölle ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja he myös valvovat ja ohjaavat meneillään olevaa YVA-menettelyä.

YVA-selostus on tulossa nähtäville tämänhetkisen tiedon mukaan keväällä 2023. On tärkeää, että tämän jälkeen päästään arvioiduista vaihtoehdoista valitsemaan yleissuunnitteluun paras ratkaisu ja suunnittelu etenee joutuisasti.

Tavoitteena pitää olla, että yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2023 aikana ja saadaan hyväksymiskäsittelyyn ja edetään viivytyksettä kohti tarkempaa tiesuunnitelmaa ja toteutusta.

Kirsi Hassinen, Marja-Leena Siiri
Keskustan Eurajoen kunnallisjärjestö