Etäopetusta voisi hyödyntää lähiopetuksen apuna

Koronakriisi on tuonut vahvasti esille sen, että koulu ei ole vain opetuslaitos, vaan se on paljon enemmän. Koulu on perheen jälkeen lasten tärkein kasvuympäristö.

Koulun tehtävänä ei ole vain opettaa vaan myös kasvattaa sekä tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Koulu ja kouluyhteisö rakentavat lasten sosiaalisia suhteita ja tarjoavat monella tavoin tukea lapsille.

Etäopetusvaihe asetti oppilaat eriarvoiseen asemaan sen perusteella, minkälaiset tekniset välineet heillä on käytettävissään ja millaiset mahdollisuudet vanhemmilla on heitä ohjata.

Myös lasten toiminnanohjaus ja itseohjautuvuus vaihtelevat suuresti. Kokoaikainen etäopetus ei turvaa riittävällä tavalla lasten yhdenvertaisia opiskelumahdollisuuksia.

Perusopetuksen tavoitteena ei ole vain antaa oppilaille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja vaan myös tukea kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Näiden tavoitteiden toteuttamisessa kasvokkaisen vuorovaikutuksen merkitys on erityisen suuri.

Myös koulun tarjoama tärkeä sosiaalinen tuki edellyttää fyysistä kouluyhteisöä. Etäopetus voi olla perusopetuksessa pääasiallisena opetusmuotona vain lyhytaikaisesti ja välttämättömästä syystä.

Etäopetusta voitaisiin kuitenkin käyttää lähiopetuksen apuna ja täydentäjänä niin, että erilaisilla etäopetusratkaisuilla edistettäisiin oppilaiden yhdenvertaisuutta ja vähennettäisiin eriarvoisuutta. Tällöin etäopetus on lähiopetusta täydentävää, ei sitä korvaavaa.

Opetusta voitaisiin tarjota etäyhteyksiä hyödyntämällä monin tavoin. Näin voitaisiin esimerkiksi lisätä lähiopetusta täydentävää tukiopetusta ja erityisopetusta. Saamenkielisille, viittomakielisille ja vieraskielisille oppilaille voitaisiin varmistaa oman kielen opetus asuinpaikasta riippumatta.

Sama koskee myös vähemmistöuskontoihin kuuluvien oppilaiden uskonnonopetusta. Lisäksi valinnaisaineiden tarjontaa erityisesti pienissä yläkouluissa voitaisiin lisätä etäopetuksen avulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan perusopetuslakiin muutosta, joka mahdollistaisi vuorottelun etä- ja lähiopetuksen välillä syksyllä, jos koronavirustilanne sitä edellyttää. Tämän lisäksi olisi hyvä pohtia, miten etäyhteyksiä hyödyntävää lähiopetusta voisi käyttää nykyistä monipuolisemmin normaalioloissa.

Esa Iivonen

johtava asiantuntija, Mannerheimin Lasten- suojeluliitto

Kirsi Pollari

erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto