Ikäihmisille palvelutarpeen mukaista hoitoa ja hoivaa on saatava silloin kun sille on tarve

Hyvinvointialueen tulee tarjota monipuolisesti laajoja palveluja ikäihmisten todellisten tarpeiden mukaan. Jokaisen ikäihmisen on voitava luottaa siihen, että hän saa laadukasta, inhimillistä ja tasavertaista hoitoa ja hoivaa asuinkunnasta riippumatta. Moni ikäihminen joutuu odottamaan liian kauan kotiinsa palveluja tai jonottamaan pääsyä ympärivuorikautisiin hoivapalveluihin.

Tulevaisuudessa tarvitaan monipuolisesti erilaisia asumismuotoja ja niihin liittyviä palveluita ikäihmisten tarpeen mukaan. Kotona asumista voidaan tukea mm. tarjoamalla mahdollisuuksia muuttaa omaan asuntoon palvelujen lähelle. Asunnon sijainti ja toimivuus vaikuttavat iäkkään kokonaishyvinvointiin ja myös kotona asumista tukevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteuttamiseen, mikäli niihin jossakin vaiheessa on tarvetta.

Tällainen ns. välimuotoinen asuminen edellyttää toteutuakseen kuntien ja hyvinvointialueiden vahvaa yhteistyötä. Hyvinvointialueiden käynnistyminen tuo mukanaan asumiseen liittyvän yhdyspinnan kuntien ja hyvinvointialueiden välille. Kunta vastaa tulevaisuudessakin mm. kaavoituksesta, maankäytön suunnittelusta sekä asunto- ja tonttipolitiikasta. Muuttaminen etäälle läheisistä toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi on iso riski iäkkään henkilön hyvinvoinnille.

Ikäihmisten palvelutarpeiden lisääntyessä palveluohjauksen merkitys korostuu. Palveluohjauksen tulisi toimia niin sanotulla yhden luukun periaatteella, johon riittää vain yksi yhteydenotto. Keskitetyn palveluohjauksen tavoitteena tulisi olla hyvinvointialueen tasavertaiset ja riittävät palvelut ikäihmisille.

Asiakasta tulisi auttaa valitsemaan palvelutarjonnasta hänelle soveltuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, joita voidaan toteuttaa tukea myös mm. palvelusetelin avulla.

Kotihoito on yksi keskeisistä iäkkäiden palvelujen kehittämiskohteista. Iäkkäät ihmiset kykenevät asumaan kotona entistä pidempään, mikäli kotihoito ja muut palvelut on järjestetty alueella monipuolisesti. Terveysteknologia, esim. lääkeautomaatit, tukevat kotona asumista. Toimintakykyä tulee ylläpitää kuntoutuksen avulla ja kotihoitoa tulee olla tarvittaessa saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina.

Ikäihmisen toimintakyvyn heikentyessä kotihoidon käyntitiheydet kasvavat. Käyntitiheyksien kasvaessa palvelu ei välttämättä vastaa tarvetta ja vastaavasti kotihoidon kustannukset nousevat yli ympärivuorokautisen hoivan hinnan. Kotihoidon piirissä hoidetaan yhä huonokuntoisempia ikäihmisiä ja moni odottaa tarvitsemaansa paikkaa ympärivuorokautiseen hoivaan. Iäkkään ihmisen ei pitäisi joutua odottamaan hoitoon pääsyä kotona enää siinä vaiheessa, kun ei kotona enää pärjää.

Mikäli ikäihmisen kasvanut palvelutarve edellyttää ympärivuorokautista hoivaa, sitä tulisi hänelle tarjota mahdollisimman nopeasti. Yhtenäiset ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn kriteerit lisäisivät ikäihmisen luottamusta palveluiden toimivuuteen ja helpottaisivat hoitotyötä tekevien hoidon tarpeen arviointia. Ikäihmisen ei pitäisi joutua odottamaan ympärivuorokautisen hoidon paikkaa myöskään sairaalaosastoilla. Tällä turvataan myös sairaalahoidon riittävyys sairaanhoitoa lääketieteellisin perustein tarvitseville ja hoitoketju olisi toimiva.

Aluevaaleissa äänestetään siitä, miten sinun hyvinvointialueellasi iäkkäiden palvelut järjestetään. Kuunnellaan aidosti myös ikäihmisten omia toiveita.

Koska tärkeintä on ihminen.

Marjukka Palin, Hanna Tuominen, Anne Kostin, Toni Reivonen, Eerik Heijari ja Kristiina Isokorpi

Kokoomuksen aluevaaliehdokkaita