Kaikki ympäristövaikutukset pitäisi muistaa ottaa huomioon

Professori Mirja Illikainen Oulun yliopistosta nostaa esille (LS 8.4.) sementinvalmistuksen hiilidioksidipäästöt ja toteaa niihin perustuen, että sementille on syytä löytää korvaavia materiaaleja.

Professori lankeaa arvioinnissaan samaan ansaan kuin monet muutkin, siis tekemään hätäisiä johtopäätöksiä tarkastelemalla vain tuotteen negatiivisia ympäristövaikutuksia unohtaen kaikki positiiviset.

Sementistä valmistetaan hyvin monenlaisia betonituotteita, jotka auttavat osaltaan pienentämään yhteiskunnan muita haitallisia ympäristövaikutuksia, mm. siltoina ja tunneleina lyhentämällä ajomatkoja tai kestävinä ja energiatehokkaina rakennuksina vähentämällä niiden energiankulutusta ja korjaustarvetta.

Nämä ovat vain yksittäisiä esimerkkejä. Luetteloa voisi jatkaa pitkäänkin.

Jos alamme yksisilmäisesti minimoimaan rakennustuotteiden valmistuksen päästöjä, lopputuloksena voivatkin olla kasvaneet kokonaispäästöt. Sitä tuskin haluamme.

Sementin valmistaminen Suomessa on erittäin kehittynyttä ja tapahtuu vastuullisesti.

Sementin valmistus tuottaa noin yhden prosentin Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

Suomessa jo yli 100 vuotta toiminut sementinvalmistaja Finnsementti Oy on pienentänyt sementin valmistuksesta tulevia hiilidioksidipäästöjään jopa neljäsosan viimeisen runsaan vuosikymmenen aikana mm. käyttämällä tuotannossaan merkittävän määrän kierrätys- ja biopohjaisia raaka- ja polttoaineita.

Melko huonosti tunnettua on myös se, että merkittävä osa sementin valmistamisessa syntyvästä hiilidioksidista sitoutuu takaisin betoniin rakenteiden käyttövaiheen aikana, ja edelleen käyttöiän päätyttyä tapahtuvan kierrätyksen yhteydessä.

Ilmiön voi ajatella olevan samansuuntainen kuin se, että kaadetusta ja bioenergiaksi muutetusta puusta syntyvä hiilidioksidi sitoutuu uuteen kasvavaan puuhun seuraavan runsaan 50 vuoden aikana.

Kun otetaan kantaa rakennustuotteiden ympäristövaikutuksiin, on äärimmäisen tärkeää, että tarkastellaan tuotteiden koko elinkaarta ja otetaan huomioon kaikki ympäristövaikutukset, myös positiiviset.

Muutoin johtopäätökset voivat olla aivan vääriä.

”Betonituotteet auttavat osaltaan pienentämään yhteiskunnan muita haitallisia ympäristövaikutuksia.”

Jussi Mattila

Toimitusjohtaja, Betoniteollisuus ry, rakenteiden elinkaaritekniikan dosentti, TTY