Kiinteistöverouudistus joutaa uudelleen valmisteltavaksi

Kymmenen vuotta sitten valtiovarainministeriössä käynnistetty kiinteistöverotuksen kehittämishanke eteni keväällä lausuntovaiheeseen. Lausuntopalaute oli hyvin laajasti kriittistä.

Hankkeen tavoitteet ovat kannatettavia: kiinteistöverotuksen arvostamisperusteiden tulisi vastata paremmin kustannus- ja hintatasoa sekä alueellisia hintaeroja. Päämääränä on siis uudistus, jossa verotusarvot heijastavat paremmin käypiä arvoja ja ottavat paremmin huomioon kiinteistöjen markkina-arvot.

Hallituksen esitysluonnoksen vaikutusarviot ovat silti puutteelliset. Luonnoksen perusteella ei ole mitään mahdollisuutta arvioida muutosten vaikutuksia yksittäisten kiinteistöjen tai verovelvollisten verorasitukseen. Vaikutuksia on arvioitu vain kuntakohtaisesti keskimääräisten lukujen perusteella.

Hallitusohjelman ehto, kiinteistöverouudistus ei saa johtaa kohtuuttomiin muutoksiin kenenkään kiinteistöverotuksessa, ei täyty.

Joissain kunnissa veronkiristykset voisivat olla merkittäviä ja kohtuuttomia. Vaikka kiinteistöverolain mukaisia veroprosenttien vaihteluvälejä laskettaisiinkin ehdotetun mukaisesti, verotus voisi silti kiristyä esityksen tuottoneutraalista tavoitteesta huolimatta.

Esimerkiksi teollisuus- ja myymälärakennusten osalta ehdotetut arvostamisperiaatteet johtaisivat erittäin suuriin verotusarvojen korotuksiin ilman minkäänlaisia perusteita.

Kiinteistöverouudistuksen ajoittuminen samaan yhteyteen sote-uudistuksen kanssa loisi potentiaalisen veronkorotusautomaatin kunnille.

Sote-uudistuksen seurauksena kiinteistöveron osuus kuntien verotuloista nousee kahdeksasta prosentista noin 20 prosenttiin. Kuntapäättäjillä voikin olla tulevaisuudessa erityinen houkutus nostaa kiinteistöveroprosenttia.

Uudistuksen johdosta myös yritysten sukupolvenvaihdosten verokustannus voisi nousta paikoin kohtuuttoman korkeaksi.

Mika Kuismanen

johtaja, pääekonomisti, Suomen Yrittäjät Laura Kurki

veroasiantuntija, Suomen Yrittäjät