Kilpailutus mahdollistaa aidon vertailun

Tämän vuoden tammikuussa hyvinvointialueen valmistelutoimielimelle esitelty analyysi osoittaa, kuinka eriarvoisessa asemassa työntekijät Satakunnan kunnissa ja yhtymissä ovat olleet työterveyden järjestämisen osalta. Jatkossa hyvinvointialueen tulee tarjota yhdenvertaiset työterveyspalvelut noin 10 000 työntekijälle heidän siirtyessään hyvinvointialueen palkkalistoille.

Aluehallituksen 11.4. kokoukselle tuotiin päätösesitys, jossa esitettiin vt. hyvinvointijohtajan tai hänen nimeämänsä henkilön valtuuttamista käymään keskusteluja Länsirannikon Työterveyden (LRTT) kanssa työterveyspalveluiden tuottamisesta Satakunnan hyvinvointialueelle. LRTT Oy on inhouse -yhtiö, jolloin palvelut voisi ostaa heiltä ilman kilpailutusta. Aluehallitus päätyi siirtämään asian käsittelyä seuraavaan kokoukseensa.

Tammikuussa esitellyn selvityksen johtopäätös on, että työterveyshuollolle hyvinvointialueella asetettavat kriteerit, tarpeet ja odotukset eivät täyty kaikkien palveluita tuottavien kohdalla, eikä niihin pystytä kaikkien palveluntarjoajien toimesta vastaamaan. LRTT:n Satasairaalalle tuottamaa työterveyshuoltoa koskien on tehty keväällä 2021 selvitys, jonka mukaan yhtiöllä ei ole mahdollisuutta vastata edes nykyisellään Satasairaalan henkilöstön odotuksiin ja tarpeisiin. Selvityksessä todetaan, että näihin tarpeisiin vastaaminen vaatisi mittavia panostuksia teknologiaan, osaamiseen sekä laatu- ja palvelukehitykseen, eikä näiden realisoitumisesta ole tarkkaa aikataulua tai varmuutta.

Vihreä aluevaltuustoryhmä kannattaa työkykyjohtamisen työryhmän suositukseen pohjaten hyvinvointialueen työterveypalvelujen kilpailuttamista parhaan vaihtoehdon selvittämiseksi. Kilpailutus tuo näkyville eri palveluntarjoajien tarjonnan sekä mahdollistaa aidon vertailun siitä, kuka voi vastata parhaiten hyvinvointialueen tarpeisiin.

Hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö tarvitsee hyvää työterveyshuoltoa. Henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtiminen on samalla valtti, kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta muiden alueiden kanssa.

Vihreä valtuustoryhmä edellyttää hyvinvointialueen valmistelun ja päätöksenteon pohjaavan avoimuuteen, parhaaseen tutkittuun tietoon sekä osallisuuteen. Tehdyillä selvityksillä ei ole merkitystä, jos niitä ei huomioida päätöksenteon taustalla.

Onko työntekijäryhmiä, joita tämä kauaskantoinen päätös koskee, riittävästi osallistettu asian valmistelussa? Vaarana näyttää olevan, että hyvinvointialueelle siirtyvät työntekijät saavatkin huonommat työterveyshuollon palvelut kuin nykyisessä työsuhteessaan.

Laura Pullinen
puheenjohtaja, Satakunnan vihreä aluevaltuustoryhmä