Kunta ei ole säästöohjelmia ja taloutta, vaan kuntalaisia varten

Kunnissa pitää harjoittaa vastuullista taloudenpitoa. Talouden pitää palvella kunnan asukkaiden hyvinvointia, mutta samalla on huolehdittava talouden tasapainosta. Meillä on veroprosentti 21, suuret investoinnit edessä ja suuri palveluiden kehittämisen tarve. Meillä ei ole myöskään varaa supistaa palvelutuotantoa, koska se vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin.

Vasemmistolle kuntalaisten ja kunnan hyvinvointi on tavoitteena aina. Tämän vuoksi kunnan talouden hoitaminen leikkaamalla menoista on hankalaa. On hyvin epätodennäköistä, että kunnan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen käytettyjä varoja saadaan laskemaan. Sen vuoksi pitääkin pohtia miten menokasvua voidaan hillitä.

Suomalaista talouskeskustelua määrittelee tänä päivänä oikeistolainen talouspuhe, jolle tyypillistä on säästökeinojen ja menoleikkausten tarpeellisuuden toistelu sekä julkisen sektorin suuruudesta puhuminen. Oikeisto puhuu tarpeesta pienentää julkista rahoitusta ja laskea veroja. Tämä kaikki tällaisena aikana kun Rauman velanotto on kasvussa investointien vuoksi!

Vasemmiston vastaus tähän on toteamus, että kunta ei ole säästöohjelmia ja taloutta varten vaan kuntalaisia ja heidän hyvinvointiaan varten. Meillä ei ole niinsanottuja turhia menoja. Monet palveluista ovat kuntalaisille elintärkeitä kuten kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ja terveydenhuollon ennaltaehkäisevät palvelut.

Oikeistolaisen talouspuheen piirteitä ovat myös julkisen sektorin vertaaminen yksityiseen sektoriin ja kunnan toiminnan vertaaminen yritysten toimintaan. Tätä samaa on myös julkisen talouden vertaaminen yksityiseen talouteen. Kunta ei ole yritys eikä kotitalous. Kuntia säätelee eri lainsäädäntö kuin yrityksiä ja kunnan tehtävät ovat täysin toiset. Yritysten tavoite on tuottaa voittoa eikä se kuulu kunnan tehtäviin.

Kunnan saamat tulot ovat valtionosuudet, kiinteistövero, erilaiset maksut ja taksat ja kunnallisvero.

Valtionosuuksiin kunta ei voi paljon vaikuttaa. Maksut ja taksat ovat tasamaksuja ja ne eivät huomioi maksajan taloudellista tilannetta. Vasemmisto on sitä mieltä, että maksuja ja taksoja ei pidä korottaa ainakaan terveys- ja sosiaalipalveluissa eikä opetus- ja sivistyspalveluissa. Suomen hallitus on jo laskenut varhaiskasvatusmaksuja. Rauman Vasemmisto vaatii vaaliohjelmassaan terveyskeskusmaksujen poistamista.

Kunnallisvero on vaikutukseltaan suurin tulomuoto kunnille. Se ei ole progressiivinen, mutta kuitenkin se huomioi maksajien varallisuutta edes hiukan, toisin kuin muut kunnan tulomuodot. Vasemmiston linja on pitää huolta kunnallisveron tason riittävyydestä, sillä se on sosiaalisilta vaikutuksiltaan oikeudenmukaisin tapa rahoittaa kuntaa.

Kuntatalous ei ole helppo alue. Liikkumavarat taloudessa ovat hyvin pienet ja tulot ja menot ennalta hyvin paljon jo määritelty.

Suurten muutosten tekeminen on lähes mahdotonta. Samaan aikaan palveluiden tarve kasvaa koko ajan eikä rahoitus kasva samassa suhteessa. Vasemmisto näkee kuntatalouden välineenä kuntalaisten palveluiden ja heidän hvyinvointinsa turvaajana eikä itsetarkoituksena. Kunnan tehtävä on huolehtia kuntalaisista. Rajut säästöohjelmat eivät siihen kuvaan sovi.

Tapio Ailasmaa
Kaupunginvaltuutettu, kuntavaaliehdokas (vas), Rauma