Oikea tieto on hyvä päätöksenteon pohja

Kansanedustaja Kristiina Salosen (L-S 12.9.2019) mielipidekirjoitus Vahva vakaa Rauma-talousohjelman (VVR) sisältämästä Rauman terveyspalvelujen erikoissairaanhoidon järjestämisen muutoksesta vaatii useita tarkennuksia.

Tärkeimmät syyt muutokseen ovat lääketieteen ja teknologian kehittyminen ja kaupungin vähentyneet verotulot.

Erikoissairaanhoidossa entiset suuret erikoisalat, kirurgia ja sisätaudit ovat jakautuneet useiksi pienemmiksi erikoisaloiksi. Osaamisen edellytyksenä on usein erilaisten kalliiden laitteistojen käyttö niin tutkimuksessa kuin hoidossa. Rauman oma laitteisto on vanhenemassa.

Jotta investoinnit ovat taloudellisesti mielekkäitä, pitää laitteistolla olla riittävästi käyttöä. Leikkaustoiminnan loputtua potilaiden määrä naapurikunnista on merkittävästi vähentynyt ja laitteisto on osittain vähäisellä käytöllä.

Tällä hetkellä Raumalla työskentelee pieni ja kokenut erikoislääkärijoukko. Kuudella erikoisalalla toimii 7 erikoislääkäriä, joiden resurssi yhteenlaskettuna on 5,4 henkilötyövuotta.

Useamman poliklinikan toiminta on yhden erikoislääkärin varassa. Jos lääkäri sairastuu, ei sijaista löydy. Rauma ei yksin pysty takaamaan erikoissairaanhoidon jatkuvuutta, kumppani tarvitaan.

Kristiina Salonen toi kirjoituksessaan esille Varkauden mallin. Varkauden malli oli tarjolla myös Raumalle toukokuussa 2017. Silloinen sosiaali- ja terveyslautakunta esti 6–5 äänin yksityisen kumppanin kilpailutuksen.

Varkaudessa yksityinen toimija tuottaa erikoissairaanhoidon lääkärit yli 20 eri poliklinikalle sairaalaan, jossa edelleen tehdään leikkauksia. Lääkärit tekevät työtä tarpeen mukaan 1–4 päivää kuukaudessa. Varkauden sosiaali- ja terveyskulut ovat vuodessa asukasta kohti 4 000 euroa, kun taas Raumalla menot ovat olleet noin 3 400 euroa.

Rauman kaupunginvaltuusto on päättänyt VVR-talousohjelmaan ryhtymisestä. VVR-ohjausryhmä koostuu kaupunginjohtajan lisäksi 16 kaupunginvaltuutetusta, joista suurin osa myös kaupunginhallituksen jäseniä. Mukana ovat valiokuntien puheenjohtajat ja henkilöstöedustus. Poliittinen ohjaus valmistelluille muutosehdotuksille on ollut vahva.

Sosiaali- ja terveystoimiala valmistelee erikoissairaanhoidon oman tuotantonsa siirtoa Satakunnan sairaanhoitopiirille, jolle järjestämisvastuu lakisääteisesti kuuluu.

Raumalaiset hakevat jo nyt tarvitsemastaan erikoissairaanhoidostaan 90 prosenttia Rauman oman toiminnan ulkopuolelta.

Sairaanhoitopiiri toimii Raumalla tälläkin hetkellä. Reumataudit, ortopedia ja dialyysi ovat Satasairaalan toimintaa ja laboratorio ja kuvantaminen SataDiagin toimintaa.

Alustavassa selvityksessä muutakin erikoissairaanhoitoa näyttäisi olevan toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää tuottaa Raumalla.

Neuvottelua sairaanhoitopiirin kanssa jatketaan, jotta kaupunginvaltuusto voi tehdä 11.11.2019 tietoon perustuvat päätökset VVR-ehdotuksista.

Jos Rauma päättää siirtää erikoissairaanhoitonsa Satakunnan sairaanhoitopiirille, tuo se merkittävän lisän potilasturvallisuuteen.

Erikoissairaanhoidon siirron jälkeen Raumalla on mahdollisuus liittyä Satakunnan yhteiseen potilastietokantaan, jolloin potilastiedot ovat helposti löydettävissä. Myös päällekkäisistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista voidaan luopua.

Sairaala-terveyskeskuskiinteistön kustannukset vaativat oman tarkastelunsa. Menneen maailman usean sairaalaosaston ajasta on jäljellä tyhjää tilaa, josta maksamme sairaanhoitopiirin Kiinteistö Oy Rauman sairaalalle vuokraa 400 000 euroa vuodessa.

Raumalaiset ikääntyvät, terveyskeskukseen tarvitaan lisää omalääkäreitä ja omahoitajia, jotta potilaan terveys ja toimintakyky voidaan ylläpitää kokonaisuutena.

Kotiin annettavien palvelujen määrää ja valikoimaa pitää lisätä ja yhdessä muun Satakunnan kanssa ottaa digitaaliset mahdollisuudet käyttöön.

Tulevaisuuden visiossa osa lääkärin vastaanotosta sujuu ilman matkustusta kotoa ruudun ääreltä.

Satu Helin, toimialajohtaja, Rauman kaupugin sosiaali- ja terveystoimiala Marja-Leena Alho,johtava ylilääkäri, Raumankaupungin sosiaali- ja terveystoimiala