Toisen Petäjäksen kärki on tärkeä merellinen retkeilykohde

Pro Petäjäs ja muut muistutuksen allekirjoittajat kiittävät toimittajaa siitä, että Sanomalehti Länsi-Suomen juttu otsikolla ”Pro Petäjäs kiinnostui nyt Toisesta Petäjäksestä ” (LS 19.11.) toi näkyvästi esiin vireillä olevan Petäjäksen asemakaavamuutoksen yhden keskeisimmän tavoitteen: Toisen Petäjäksen kärkiosa, joka on raumalaisten yksi tärkeimmistä merellisistä retkeilykohteista, jolta käydään ihailemassa merta ja lähisaaristoa, pyritään muuttamaan virkistysalueesta suojaviheralueeksi (lue: sataman suoja-alueeksi).

Kaavaselostusluonnoksessa asia on tuotu esiin niin niukasti, että yhdessäkään viranomaislausunnossa sitä ei ole huomattu. Ympäristö- ja lupalautakunnallekaan ei asian sisältöä esittelyssä kerrottu.

Satamatoiminta on luvanvaraista. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 15.11.2018 vahvistuneen Sataman toiminnan ympäristöluvan mukaan Satamalla on velvollisuus pitää toiminnan Ulko-Petäjäksen alueella alettuakin melutasot koko Petäjäksen puistoalueella – siis Toisen Petäjäksen kärkialue mukaan luettuna – virkistysalueille määrätyissä rajoissa.

Tästä velvollisuudesta Satama pyrkii viimeksi mainitun alueen osalta vapautumaan. Maakunnallisesti kulttuurihistoriallisesti tärkeää virkistysaluetta oltaisiin siis supistamassa sen erittäin tärkeältä osalta. Näin ei mielestämme saa käydä!

KHO:n päätös on täysin yksiselitteinen. Sataman aiheuttamaan melutasoon ei laillisesti voida vedota kaavamuutoksen perusteena kyseisellä alueella, koska Sataman on tarvittaessa ryhdyttävä meluntorjuntatoimiin, joilla sallittuun melutasoon päästään. On täysin johdonmukaista, että Pro Petäjäs mielipiteessään nyt sellaista kaavamuutosta vastustaa, kun takana on KHO:n päätöksen selkeä tuki ja muut painavat perustelut, joita ei kaavoitusjaoston vastineessa ole pyrittykään torjumaan.

Kaava-aineistoon liitetyssä meluselvityksessä on mukana suunniteltu Telakkarannan asuinalue, joka on piirretty osittain Petäjäksen kaava-alueen päälle. Kun näin ei voi olla, olemme mielestämme aiheellisesti kiinnittäneet tähän asiaan huomiota. Telakkarannan nimen osalta emme mitään vaatineet, kuten emme mitään muutakaan, mutta katsoimme sulkumerkkien sisällä – siis varsinaiseen asiaan liittymättömänä – että ”Sopiva ja oikea [nimi] olisi Kompinlahden asuinalue.”

Toteamme vielä, että Petäjäksen kaava-alueesta jäi kirjoituksessa kokonaan mainitsematta siihen kuuluva melkoinen alue Pidesluotoa.

Toimittajan kirjoituksen otsikon nyt -sana johti lukijat täysin harhaan. Pro Petäjäs on suomeksi Petäjäksen Puolesta ja niin on yhdistys perustamisestaan 2007 alkaen toiminut ja paljon laajemmaltikin sekä pohjoisen että etelän suuntaan, sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamiseksi. ”Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja kehittää jäsenistössään ja Rauman seudun asukkaissa kiinnostusta ja harrastusta Rauman merellisen maiseman, saariston ja luonnon vaalimiseen ja säilyttämiseen myös tulevien sukupolvien virkistyskäyttöön.”

Pro Petäjäs muun muassa vastusti vahvasti Petäjäksen jo vuonna 2007 vireille tullutta asemakaavamuutosta, joka lopulta kutistui koskemaan pelkästään Sataman aloitteen mukaista suoja-aluetta Toisen Petäjäksen kärjen etelärannalla. Nyt Satama haluaisi ottaa loputkin niemen kärjestä suoja-alueekseen.

Mitään muuta tarvetta ei kaavamuutokselle tältä osin voi olla. Edellä jo totesimme, että laillista perustetta sille ei ole.

”KHO:n päätös on täysin yksiselitteinen.”

Pro Petäjäs ry