Tuulivoimaloiden äänessä ei ole mitään mystistä

Eija-Riitta Korhola kirjoitti (LS 7.3.) tuulivoiman terveysvaikutuksista, ja painotti tutkimustiedon tarpeellisuutta tuulivoiman terveysvaikutusten kartoittamisessa. Korholan kanssa on helppo olla samaa mieltä siitä, että tieteellistä, vertaisarvioitua ja asiantuntevaa tutkimusta aiheesta on tärkeää saada lisää. Äänen terveysvaikutuksilla pelottelulla ei saavuteta mitään.

Tuulivoima tuottaa ääntä siinä missä melko lailla mikä tahansa muukin teollisuudenala, eikä voimaloiden äänessä sinänsä ole mitään mystistä tai pelättävää. Tuulivoimakriittiset tahot viittaavat usein tuulivoimaloiden infraääneen lähiasukkaita sairastuttavana äänen erityispiirteenä. Tätä vaikutusta ei kuitenkaan ole tieteellisesti todettu.

Infraääni on kuten mikä tahansa muukin ääni: jos sen taso on riittävän kova, on se kuultavissa. Tuulivoimalat tuottavat infraääniä siinä missä esim. tuuli, ukkonen, maanjäristykset ja tieliikenne. Tiedeyhteisö on kuitenkin ollut yksimielinen siitä, että tuulivoimaloiden infraäänien tasot jäävät huomattavasti alle kuulokynnyksen, sitä ei siis voi ihmiskorvalla kuulla (mm. Bolin ym. 2011, McCunney ym. 2014, Tachibama ym. 2014). Tämän hetkisen tutkimustiedon mukaan äänen ja infraäänen pitää olla kuultavissa, jotta niillä voisi olla vaikutusta terveyteen.

Suomessa viranomaiset ovat panostaneet kattavasti tuulivoimaloiden äänen sääntelyyn. Tuulivoimaloiden äänentasoista säädetään ympäristöministeriön ääniohjearvoilla (syksy 2015), jotka määrittävät sallitun äänentason ulkotiloissa. Tuulivoimaloiden äänen mallintamiseen ja mittaamiseen on olemassa samoin ympäristöministeriön valmistelema tuore ja kattava ohjeistus (2014). Sosiaali- ja terveysministeriön ohjearvoasetus sisätiloissa sallituista äänitasoista koskee tuulivoimaa siinä missä muitakin äänilähteitä.

Lähiasukkaiden kokemuksia tuulivoimasta on tutkittu myös Suomessa viime vuosien aikana. Tulosten mukaan tuulivoimaan suhtaudutaan useimmissa tapauksissa neutraalisti tai positiivisesti. Mm. Työterveyslaitoksen vuonna 2015 toteuttamien asukaskyselyiden (Ii, Pori ja Salo) tulokset myös vahvistavat, että uusissa tuulivoimaloiden ääniohjearvoissa säädetty 40 dB(A) yöajan ohjearvo on toimivalla tasolla.

Anna Tiihonen, Suomen Tuulivoima-yhdistys ry