Vettä riitettävä myös Juvajoen vaelluskaloille

Länsi-Suomessa julkaistiin artikkeli Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen aloitteesta Ely-keskukselle (LS 15.11.).

Jutussa mainitaan, että siika ja taimen nousevat kudulle Eurajoessa. Tänä syksynä siika nousi kudulle myös Juvajokeen. Taimenesta on havaintoja Juvajoessa jo vuosien takaa. Lisääntymishavaintoja ei ole, koska koekalastuksia ei ole tehty.

Ely-keskuksen vesiyksikön asiantuntija Juha-Pekka Triipponen toteaa, ettei elyllä ole erityisiä intressejä hankkeen edistämiseen.

Se, ettei Juvajokea ei mainita Vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2021–2027 on ”työtapaturma”. Juvajoen hydrologis-morfologinen tila eli vesitaloudellinen tila on hälyttävän huono. Ilmastomuutoksen ja Turajärven padon takia joki on nykyisin loppukesästä kuiva tai hyvin pienellä, kalojen kannalta riittämättömällä virtaamalla.

Kyseisessä vesienhoidon ohjelmassa kuitenkin todetaan mm. seuraavaa: ”jokien ja purojen kunnostuksessa tavoitteena on useimmiten palauttaa kaloille ja muille vesieliöille suotuisat olosuhteet virtapaikkoihin. Samoin pyritään ennallistamaan pienvesistöjä vesioloiltaan takaisin luonnonmukaisemmiksi.”

Yksi tärkeä syy aloitteen jättämiseen oli, että Vesiensuojeluyhdistys haluaa selvittää V-padon todelliset vaikutukset Juvajoen valuma-alueen vesitaloudelliseen tilaan.

Turajärven suojeluyhdistyksen sihteeri Aulis Saarinen toteaa jutussa, että V-pato laskisi Turajärven vedenpinta ja rehevöityminen pääsisi taas valloilleen.

V-mallisen säännöstelypadon oikea suunnittelu ja toteutus ja siihen mahdollisesti liittyvä tasausallas, jättäisivät Turajärven vedenpinnan muutokset merkityksettömän pieniksi verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Se mahdollistaisi kuitenkin riittävän ympäristövirtaaman eli Juvajoki kesälläkään täysin kuivuisi.

Järven yhä etenevään rehevöitymiseen V-padolla ei olisi vaikutuksia. Ydinsyyt ovat voimakkaassa ulkoisessa ja sisäisessä ravinnekuormituksessa. Järven kalakantaa V-pato ei uhkaa. Päinvastoin taimenesta voisi tulla pidemmällä tähtäyksellä järven ja siihen laskevien jokien kalalaji.

Vesiensuojeluyhdistys on aloitteessaan tunnistanut Juvajoen valuma-alueen vesitaloudellisen säätelyn erilaiset intressit. Yhdistys haluaa löytää niihin kompromissin ja painottaa, että nykyisellään säännöstelypato aiheuttaa Juvajoen kesäaikaisen kuivumisen ja se on este uhanalaisten vaelluskalojen palaamiselle Juvajokeen.

Vaikka Saarinen toteaakin jutun lopussa, että ”järven suojeluyhdistys ja kalastuskunta tulevatkin ehdottomasti vastustamaan patoa muuttavaa hanketta, jos sellainen lähtee liikkeelle”, pyrkii Vesiensuojeluyhdistys käynnistämään vuoropuhelun Turajärven suojeluyhdistyksen kanssa uhanalaisten vaelluskalojen elinolosuhteiden turvaamiseksi Juvajoessa.

Seppo Varjonen

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n puheenjohtaja