Kian saatavuus ei heikkene poikkeusaikoinakaan

Kia on erittäin suosittu auto Suomessa.

Kia-au­to­jen saa­ta­vuus on Suo­mes­sa hyvä ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta huo­li­mat­ta.

Kia Brand Di­rec­tor Rami Kittilän mu­kaan pan­de­mian vai­ku­tuk­set au­to­jen saa­ta­vuu­teen ovat ol­leet Kian osal­ta tois­tai­sek­si vähäiset.

- Kian Suo­men maa­va­ras­to riittää hy­vin kevään tar­pei­siin. Lisäksi jälleen­myy­jillämme on au­to­ja va­ras­tois­saan, jo­ten ver­kos­tom­me pys­tyy toi­mit­ta­maan au­to­ja no­peas­ti kai­kis­ta suo­si­tuim­mis­ta mal­leis­tam­me, Kit­tilä ker­too.

Kian Etelä-Ko­rean tuo­tan­to­lai­tok­set toi­mi­vat tällä het­kellä jo yli 50 pro­sen­tin ka­pa­si­tee­til­la.

- Ko­rean osal­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tuk­set näkyivät e-Niro-sähköau­ton val­mis­tuk­ses­sa, mut­ta pääsem­me kui­ten­kin aloit­ta­maan huh­ti­kuus­sa näiden au­to­jen luo­vu­tuk­set Suo­mes­sa. Saam­me myöhem­min lisää e-Ni­ro­ja maa­han. Eu­roo­pan osal­ta vai­ku­tuk­set tun­tu­vat lähinnä Cee­din la­dat­ta­vien hy­bri­dien saa­ta­vuu­des­sa, joi­ta kui­ten­kin saim­me Suo­meen en­nen pan­de­mian al­kua, Kit­tilä to­te­aa.

Kian Eu­roo­pan tuo­tan­to­lai­tos si­jait­see Slo­va­kias­sa, jos­sa val­mis­te­taan Ceed-mal­lis­ton ohel­la myös Sportage-mal­lit.

Tuo­tan­non on määrä pa­lau­tua Slo­va­kias­sa nor­maa­lik­si huh­ti­kuun alus­sa.

- Kial­le on kai­kes­sa toi­min­nas­sa tärkeintä ih­mis­ten ter­veys. Ha­luam­me, että asiak­kaam­me voi­vat asioi­da tur­val­li­sin mie­lin. Jälleen­myy­jiem­me nou­to- ja pa­lau­tu­pal­ve­lut ta­kaa­vat asiak­kaal­le tur­val­li­sen ja vai­vat­to­man ko­ke­muk­sen oli­pa kyse au­ton määräisai­kais­huol­los­ta tai uu­den au­ton koea­jos­ta, Kit­tilä sa­noo.