Käyttöehdot

Yleistä

Palvelun käyttöehtoja sovelletaan Sanomalehti Länsi-Suomen verkkopalveluihin (jäljempänä ”Palvelu”), joita Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Asiakas”) sitoutuu käyttämään sopimuksen ehtojen mukaisesti. Yksittäisen Palvelun sopimusehtojen ollessa ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisen Palvelun sopimusehtoja.


Palvelu koostuu sekä maksuttomista että maksullisista osioista. Asiakkaan tulee tutustua näihin sopimusehtoihin huolellisesti ennen Palveluun rekisteröitymistä ja käytön aloittamista. Rekisteröitymällä Palvelun asiakkaaksi käyttäjä hyväksyy nämä sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä kulloinkin voimassa olevassa muodossaan.

Sopimuksen voimaantulo

Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot, täyttänyt Palvelun avauksessa tarvittavat tiedot ja rekisteröitynyt Palveluun.

Maksullisia palveluja voi käyttää vain 15 vuotta täyttänyt henkilö. Alle 18-vuotiaalta tai muutoin vajaavaltaiselta edellytetään maksullisten Palveluiden ostamiseen edunvalvojan/holhoojan suostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla.

Asiakkaan oikeudet ja vastuut

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.


Asiakas vastaa siitä, ettei hän loukkaa millään tavalla Palvelussa olevan materiaalin tekijän-, tai tavaramerkkioikeuksia tai muulla tavalla suojattua aineistoa eikä esitä, levitä, julkaise, lähetä, kopioi, saata yleisön saataville tai muuten hyödynnä tekijänoikeuden alaista suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön sallimissa erityistapauksissa.


Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä. Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon.

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.
 Asiakas vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille. 
Asiakas ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa Palvelua tai sen osaa. Palveluun kuuluvia lukuoikeuksia ei saa jakaa ja luovuttaa talouden ulkopuolelle.

Sanoma Media Rauma Oy:n oikeudet ja vastuut

Sanoma Media Rauma Oy vastaa itse tuottamansa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta. Sanoma Media Rauma Oy pyrkii mahdollisimman hyvään palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta.

Sanoma Media Rauma Oy ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Sanoma Media Rauma Oy pyrkii varmistamaan palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen ja muun aineiston oikeellisuuden ja virheettömyyden. Sanoma Media Rauma Oy ei kuitenkaan vastaa palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen ja muun aineiston oikeellisuudesta ja virheettömyydestä, eikä vahingoista, joita käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua sen johdosta, että käyttäjä toimii saamansa virheellisen tiedon mukaan. Sanoma Media Rauma Oy ei myöskään vastaa kolmansien osapuolten palvelun kautta tarjoamien tuotteiden virheettömyydestä.

Sanoma Media Rauma Oy ei vastaa käyttöhäiriöiden tai muiden vikojen aiheuttamista vahingoista palvelun tarjoamisessa, käyttökatkoksista tai edellisten synnyttämistä välillisistä tai välittömistä vahingoista. 
Sanoma Media Rauma Oy:llä on oikeus estää Asiakkaan Palvelun käyttö, mikäli on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

Sanoma Media Rauma Oy:llä on oikeus käyttää asiakkaan palveluun toimittamaa aineistoa julkaisutoiminnassa ja julkaista aineistoa haluamallaan tavalla omistamissaan medioissa. Sanoma Media Rauma Oy:llä on oikeus editoida Asiakkaan Palveluun toimittamaa aineistoa. Sanoma Media Rauma Oy:llä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Sanoma Media Rauma Oy:llä on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Sanoma Media Rauma Oy pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä. Sanoma Media Rauma Oy ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tietojen rekisteröinti

Palveluun rekisteröityneen henkilön antamat tiedot tallennetaan Sanoma Media Rauma Oy:n rekistereihin. Palvelujen käytöstä kertynyt tieto tallennetaan myös tietokantaan henkilötietorekisterin määräyksiä ja henkilötietolakia noudattaen. Sanoma Media Rauma Oy:n tietosuojaseloste on luettavissa täällä. Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin, asiakastyytyväisyyskyselyihin sekä vastaaviin selvityksiin konserniin kuuluville yhtiöille ja heidän yhteistyökumppaneilleen tietosuojalain ja -asetusten mukaisesti, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista.

Evästeet

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies) käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt nämä ehdot. Ilman evästeiden hyväksyntää ei Sanoma Media Rauma Oy:n kirjautumista vaativia verkkopalveluita voi käyttää. Lue lisää evästekäytännöistämme.

Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä, virheistä ja vahingoista, jotka johtuvat osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällainen seikka on esimerkiksi tulipalo, luonnonmullistus, valuuttarajoitus, käyttövoiman saannin rajoitus tai kolmannelta osa-puolelta hankittujen teleyhteyksien katkeaminen. Osapuolen on kohtuullisessa ajassa ilmoitettava toiselle osapuolelle ylivoimaisesta esteestä ja vaikutuksesta sopimuksen täyttämiseen.

Sopimuksen muutokset

Sanoma Media Rauma Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja Palveluja. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelussa. Sanoma Media Rauma Oy voi muuttaa palvelujen hinnoittelua haluamallaan tavalla.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Sopimuksen voimassaolon päättyessä Palvelun ja sen mukana mahdollisesti tulleen Aineiston tähän sopimukseen perustuva käyttöoikeus päättyy. Päättymisestä huolimatta tähän sopimukseen perustuvat vastuita koskevat ehdot jäävät voimaan.

Sopimuksen purku

Sopimus voidaan purkaa ja palvelun käyttö päättää kesken tilauskauden heti, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusta. Sanoma Media Rauma Oy:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi maksullisen Palvelun osalta Asiakkaan jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai –häiriötilaan.

Sopimuksen siirto

Sanoma Media Rauma Oy:llä on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Satakunnan käräjäoikeus.