KOLUMNI: Enemmän kuin suuri kateuspäivä – Verotietojen julkisuus mahdollistaa tuloerojen käsittelyn

Kuva: Joel Maisalmi

Päivää, jolloin verottaja julkaisee tiedot suomalaisten viime vuoden tuloista, kuvaillaan suureksi kateuspäiväksi. Olisi naiivia väittää, ettei kyseiseen päivään, totta vieköön, liittyisi myös viihteellinen näkökulma semminkin, kun tiedotusvälineet rummuttavat tietoja julki aamusta alkaen.

Tulotietojen julkisuudessa on kuitenkin kyse pääosin muusta. Ensinnäkin se on osoitus suomalaisen yhteiskunnan avoimuudesta. Tulotietoja ei ole pidetty sellaisena yksityisyyden piiriin lukeutuvana tietona kuin esimerkiksi terveystietoja, joiden pitää kuulua vain henkilölle itselleen ja häntä hoitaville lääkäreille. Jos joku haluaa julkisesti avautua terveydestään, se on oma päätös.

Miksi meidän sitten pitäisi saada tietää muiden tuloista? Muun muassa siksi, että vain tietojen julkisuuden ansiosta voidaan saada kattavasti tietoa siitä, millainen tulonjako yhteiskunnassa vallitsee.

On perusteltua tietää, miten esimerkiksi keskeiset päättäjät, valtionyhtiöiden johtajat tai muiden työehtoja määrittelevät työmarkkinapomot ansaitsevat. Tietojen perusteella voidaan tarkastella myös sitä, rikastutaanko Suomessa palkka- vai pääomatuloilla. Tieto toimii taustana muun muassa veropolitiikalle.

Myös tällä kerralla tulokärjestä löytyy sekä tuttuja nimiä että yllätysnousijoita. Pääomatulojen merkitys kärkeen nousemisessa on iso, ja peliala tuottaa yhä hyvin.

Tuoreimmat tiedot paljastavat myös sen, että pääosa hyvätuloisista on taas miehiä. Tälläkin tiedolla on painavaa yhteiskunnallista merkitystä.

Suomalaisista noin kolmella viidestä vuositulot jäävät alle 30 000 euroon, selviää Tilastokeskuksen verovuoden 2017 yhteenvedosta. Suomalaisen keskimääräinen tulo on 29 500 euroa vuodessa.

Miesten keskitulo on huomattavasti naisia suurempi, 34 200 euroa. Naisten keskimääräinen vuositulo jää 25 000 euroon. Paljon tätä tarkempaa tietoa emme saisi ilman tulotietojen laajaa julkisuutta.

Se, kuinka julkisia verotiedot ovat tulevina vuosina, on vielä epäselvää. Verottaja suostui tänä vuonna 231 verovelvollisen pyyntöön siitä, ettei näiden tietoja julkaistaisi medialle toimitettavissa koontilistoissa. Pyyntöön vaadittiin perustelu, mutta verottaja suostui käytännössä kaikkiin pyyntöihin.

Tiedot ovat kiellon hakeneiden osalta yhä julkisia, mutta tiedot on haettava erikseen täsmähakuina.

Verottaja perustelee koontilistojen rajausta tietosuoja-asetuksella. Linjaukseen ottaa kantaa seuraavaksi oikeuskansleri. Saattaa olla, että verottajan ratkaisua testataan aikanaan myös oikeudessa. Jos niin käy, asian ripeä käsittely on tärkeää, jotta epätietoisuus jatkosta hälvenee.

Yksilön kannalta omien tulotietojen käsittely julkisuudessa voi ymmärrettävästi tuntua kiusalliselta. Kenen tahansa tietoja ei kuitenkaan julkisuuteen tuoda vaan kyse on rajatusta, eri tavoin perustellusta ryhmästä.

Tulonjakoon liittyvät kysymykset ansaitsevat muutakin kuin ylätason keskustelua. Perusteellinen pureutuminen asiaan taas ei ole mahdollista ilman tietoa. Tietoa ei puolestaan ole tarjolla ilman avoimuutta.