Ympäristöjärjestöt eivät halua JVP-Euran lupaehdoille lievennyksiä

Satakuntalaiset ympäristöjärjestöt eivät näe perusteita JVP-Eura Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten muuttamiseen. Ne edellyttävätkin korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätevesiyhtiön valituksessaan esittämien vaatimusten hylkäämistä aiheettomina.

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri, Ala-Satakunnan ympäristöseura sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry. antoivat kannanottonsa Vaasan hallinto-oikeuden 3.11.2015 antamista lupamääräyksistä tehtyyn valitukseen.

Viivyttelyä kummastellaan

Järjestöt pitävät hallinto-oikeuden päätöstä lupamääräyksistä kohtuullisen onnistuneina. Ne ovat huolissaan Eurajoen ekologisesta tilasta, johon prosessin pitkä oikeudellinen käsittely on vaikuttanut.

JVP-Eura hakee lievennyksiä lupapäätökseen, jonka mukaan laitoksen kapasiteetin on oltava kaikissa tilanteissa riittävä.

Ympäristöjärjestöt katsovat, että valitusprosessilla yhtiö on viivyttänyt niin sanottua kolmannen vaiheen laajennustaan, johon sisältyy muun muassa väliselkeytyksen uusiminen.

Viivyttelyä kummeksutaan, koska väliselkeytyskapasiteetin riittämättömyys on jo vuosia tunnettu ”pullonkaula”, joka yhtenä tärkeimpänä syynä on johtanut vedenpuhdistamon ohitusjuoksutuksiin. Tuoreimmat ohitusjuoksutukset tapahtuivat vuodenvaihteessa 2014–2015, marraskuussa 2015 ja helmikuussa 2016.

– JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon riskiherkkyys bakteeriperäisten jätevesien päästämiseen jokiveteen on suuri. Riskin pienentämisen ainoa vaihtoehto on, että hygienisointiyksikkö on toiminnassa ja laitoksella on riittävä valmius käynnistää tehokas hygieniasointi, kannanotossa todetaan.

Kannanotossa korostetaankin, että yrityksen valitus hygienisointivaatimuksen poistamiseksi on aiheeton.

Eurajoen vedellä monenlaista käyttöä

Eurajoen vettä käytetään kasteluun, saunavetenä, uimiseen, sukeltamiseen, kalastamiseen ja moneen muuhun virkistyskäyttöön. Jokiuoma kulkee myös laajan pohjavesialueen ylitse. Selvitysten mukaan jokivedestä mitatut BPA -pitoisuudet ovat poikkeuksellisia Euroopassa ja jopa koko maapallon mittapuitteissa.

Yritys vetoaa valituksessaan BPA:n biohajoavuuteen luonnonvesissä, mutta tutkimustietojen mukaan sillä ei Eurajoessa ole merkitystä, koska aine on kulkeutunut jo mereen, ennen kuin se ehtii hajoamaan.

Vaasan hallinto-oikeus antoi lupamääräyksen BPA:n ohjeellisesta lupa-arvosta.

– Jos laitos toimisi riittävällä kapasiteetilla, normaalisti ja yhteistyössä JuJo Thermal Oy:n kanssa, olisi BPA:n hajoaminen puhdistamolla Vaasan hallinto-oikeuden määräämien lupanormien mukainen, järjestöt tähdentävät.

”Riskin pienentämisen ainoa vaihtoehto on, että hygienisointiyksikkö on toiminnassa ja laitoksella on riittävä valmius käynnistää tehokas hygieniasointi.”

Ympäristöjärjestöjen kannanotto