Eurajoen bisfenolipäästöä koskeva esitutkinta siirtyy syyteharkintaan

Jujo Thermal Oy:n Kauttuan paperitehtaan kemikaalipäästöön liittyvä esitutkinta on valmistunut ja asia on lähtemässä syyteharkintaan nimikkeellä epäilty ympäristön turmeleminen.

Asia on ollut tutkittavana Satakunnan poliisilaitoksen talousrikostutkintayksikössä. Esitutkinta liittyi toukokuussa 2011 tapahtuneeseen bisfenolipäästöön, jonka seurauksena Eurajokeen pääsi jäteveden mukana  ympäristölle haitallista bisfenoli A:ta yli 1000 kiloa. Tutkintapyynnön päästöstä teki ELY-keskus.

Esitutkinnassa saadun selvityksen mukaan päästö johtui siitä, kun prosessissa tapahtuneiden teknisten ongelmien vuoksi prosessi pysäytettiin puhdistuksen vuoksi ja uudelleen käynnistyksen yhteydessä putkistoon liittyvä venttiili jäi auki. Näin kemikaalia pääsi jäteveden mukana jätevedenpuhdistamolle ja siitä edelleen Eurajokeen. Virheellisen toiminnan seurauksena kemikaalia purkautui yöllä 21.-22.5. noin 3 tunnin ajan kanaaliin ja siitä edelleen jätevedenpuhdistamolle.

Bisfenoli A:tä käytetään erikoispaperin tuotantoprosessissa ja kemikaali on ollut tehtaan käytössä vuodesta 1990 alkaen. Kemikaali on luokiteltu vesieliöstölle vaaralliseksi sekä lisääntymiselle vaaralliseksi kemikaaliksi eikä sitä saa päästää vesistöön tai maaperään.  Kemikaali kuitenkin on biologisesti hajoava. Sen puoliintumisaika on vedessä on 3-4 vuorokautta.  Kyseisen kemikaalin käyttöä tuotantoprosessissa ei oltu ilmoitettu ympäristöluvan yhteydessä.

Esitutkinnan aikana on kuultu useita asiantuntijoita niin bisfenolin kuin sen ympäristövaikutusten osalta. Tehtyjen mittausten perusteella Eurajoen bisfenoliarvot ovat ajoittain olleet huomattavasti yli sen, mitä EU-riskiarvioinnissa pidetään haitattomana pitoisuutena vedessä.

Mittaustuloksena saatujen arvojen mukaan ylitys on Eurajoessa ollut tapahtuman jälkeen pahimmillaan satoja kertoja suurempi kuin haitattomaksi arvioitu pitoisuus.

Säännölliset bisfenoliarvojen mittaukset on aloitettu kesäkuussa 2011 eli sen jälkeen kun tieto bisfenolin käytöstä on tullut viranomaisten tietoon.

Seurannan mukaan arvot ovat vaihdelleet, mutta ne ovat olleet edelleen korkeita.

Asia siirtyy syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjänvirastoon.