Euran perusturvakiistaa yritetään vielä sovitella

Euran terveyskeskuksen 16 työntekijän ja perusturvajohtajan Sanna-Tuulia Lehtomäen välistä kiistaa yritetään vielä sovitella. Euran kunnanhallitus käsitteli 16 työntekijän valituskirjelmää, joka koski perusturvajohtajan johtamis- ja toimintatapoja.


Kunnanhallitus korostaa toimivan yhteistyön merkitystä perusturvan koko tulosalueella. Tämän vuoksi apulaiskunnanjohtaja ja hallinto- ja henkilöstöpäällikkö käyvät vielä neuvotteluja kummankin osapuolen kanssa.


Valituskirjelmässä työntekijät toteavat, että henkilöstön uhkailu ja epäasiallinen, alentava ja epäoikeudenmukainen kohtelu eivät kuulu hyvään johtamistapaan.


Perusturvajohtajan vastineen kunnanhallitus määritteli salassa pidettäväksi julkisuuslain 24 § ensimmäisen momentin 18 kohdan perusteella.
Lain kohdassa salassa pidettäviksi määritellään kunnan tai muun julkisyhteisön työmarkkinaosapuolena tai työriidan osapuolena laatimia tai saamia tietoja, jos tiedon antaminen niistä olisi vastoin julkisyhteisön etua työnantajana.