Hallinto-oikeus hylkäsi luvialaisten tuulipuistovalitukset

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Luvialla tehdyn valituksen Oosinselän–Martinpalon–Hangassuon tuulivoimapuiston osayleiskaavasta.

Luvian kunnanvaltuuston kesäkuussa tekemästä osayleiskaavapäätöksestä valitti 39 luvialaista.
Kaava mahdollistaa 26 tuulivoimalan rakentamisen Luvian puolelle.

Oikeuden mukaan se on lainmukainen. Päätökseen saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valittajien mielestä kaava olisi kumottava voimaloiden aiheuttaman melu-, välke- ja maisemahaittojen sekä luontoarvojen vuoksi.

Hallinto-oikeuden mukaan kaavan vaikutukset on riittävästi selvitetty ja kaava täyttää terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön vaatimuksen, kun otetaan huomioon kaavamääräykset.

Määräysten mukaan voimaloista ei saa aiheutua suunnitteluohjearvoja ylittävää melua asutukselle, ja rakennusluvan yhteydessä voidaan tarvittaessa edellyttää valittua voimalatyyppiä koskevia tarkempia selvityksiä.

Tuulivoimalayksiköt on sijoitettu aluetta koskevien luonto-, linnusto- ja muiden selvitysten perusteella siten, etteivät alueen luontoarvot vaarannu.