Metsäteollisuustuotteiden vienti vetää jälleen

Suomen metsäeollisuustuotteiden markkinanäkymien odotetaan paranevan kuluvana vuonna. Selkeintä kasvu on kartongin, sellun ja sahatavaran viennissä, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannetiedotteesta.

Vaikka talouskasvu on maailmanmarkkinoilla vielä epätasaista, Suomen metsäteollisuuden kannalta tärkeissä maissa – Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa – talouskasvun ennakoidaan pysyvän hyvänä.

Lisäksi Kiinan talouskasvun painottuminen yksityiseen kulutukseen tuo myönteistä virettä eri metsäteollisuustuotteiden kysyntään.

Sahatavaran ja vanerin tuotanto- ja vientimäärät kasvavat kuluvana vuonna, kun kotimaan rakentaminen elpyy ja rakentamisen kasvu Euroopassa kiihtyy.

Suomen sahatavaran tuotannon arvioidaan nousevan tänä vuonna noin 10,9 miljoonaan kuutiometriin.

Kiinan merkitys kuusisahatavaran viennin kohdemaana kasvaa edelleen.

Massa- ja paperiteollisuudessa tilanne jatkuu kaksijakoisena. Kartongin ja sellun kysyntä kasvaa, mutta paino- ja kirjoituspaperin kysyntä alenee.