Metsurit aloittavat raivaustyöt johtolinjojen läheisyydessä

Satavakan 110 kilovoltin alueverkon johtokatujen reuna-alueet raivataan kevään aikana. Voimajohtoa on yhteensä 87 kilometriä Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin välisellä alueella.

Johtokatujen raivaus on osa johtojen kunnon ylläpitoa, jolla varmistetaan häiriötön sähkönjakelu ja turvallinen elinympäristö.

Johtokatu muodostuu johtoaukosta ja sen molemmin puolin olevista reunavyöhykkeistä. Satavakan alueverkossa johtokadun leveys reunavyöhykkeineen on pääsääntöisesti 46 metriä.

Raivauksen hoitavat Länsimetsän ja Kalannin-Uudenkaupungin metsänhoitoyhdistysten metsurit, jotka on koulutettu voimalinjojen läheisyydessä työskentelyyn. Kaadetut puut ja niiden korjuu kuuluvat metsänomistajille. Asiasta on lähetetty tiedote kaikille maanomistajille.

Satavakka Oy on Rauman Energian Oy:n ja Vakka-Suomen Voiman Oy:n omistama yhteistyöyritys.