Nyt kysytään liikenneturvallisuudesta

Interaktiivisella kartalla voi tarkastella kaupungeissa ja kunnissa tapahtuneita onnettomuuksia niiden vakavuuden mukaan.

Euran, Eurajoen, Rauman ja Säkylän kuntiin laaditaan parhaillaan liikenneturvallisuussuunnitelmia. Suunnitelmat laaditaan seudullisena yhteistyöhankkeena, mutta kunkin kunnan liikenneturvallisuusongelmia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä tarkastellaan erikseen. Suunnittelutyön rahoituksesta vastaavat kunnat ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Myös Liikenneturva ja poliisi ovat mukana suunnitelmien laadinnassa.

Suunnitelmissa käydään läpi seudun ja kuntien liikenneturvallisuustilanne niin tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien, liikennekäyttäytymisen kuin koetun turvallisuuden näkökulmasta. Kartoituksessa esiin nouseviin ongelmiin esitetään liikennekasvatukseen ja viestintään, eri toimijoiden yhteistyöhön sekä liikenneympäristöön ja -palveluihin liittyviä toimenpiteitä.

Kestävän liikkumisen edistäminen on yksi liikenneturvallisuustyön osatavoitteista. Suunnitelmat valmistuvat marraskuussa 2016.

Rauman seudulla ja muualla Satakunnan maakunnan alueella vuosina 2011–2015 tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien sijainteja ja tietoja voi tarkastella täällä.

Liikenneturvallisuussuunnitelmia laaditaan laajassa yhteistyössä ja eri sidosryhmien näkemyksiä kuunnellen. Työn alkuvaiheessa toteutetaan kyselyitä kuntien työntekijöille, päättäjille, koululaisille, opettajille, asukkaille, järjestöille, vanhus- ja vammaisneuvostoille, liikenteen ammattilaisille ja pelastusviranomaisille.

Kuntien vastuulla olevaa liikenneturvallisuustyötä kehitetään poikkihallinnollisissa keskustelutilaisuuksissa ja poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyön kulttuurin toivotaan jatkuvan kunnissa myös suunnitelmien valmistumisen jälkeen.

Yhtenä keskeisimpänä lähtökohtana laadittaville suunnitelmille ovat seudun asukkaiden mielipiteet sekä kokemukset alueen liikenneturvallisuustilanteesta ja liikkumisen olosuhteista.

Näitä kartoitetaan huhtikuun aikana toteutettavalla asukaskyselyllä. Kyselyyn voi vastata huhtikuun ajan.

Paperilomakkeena kyselyyn on mahdollista vastata Euran, Eurajoen ja Säkylän kunnantaloilla sekä Raumalla kaupungintalon infopisteessä Pyyrmannissa.