Rantojen ja maatalousalueiden yleissuunnitelma Pyhärantaan

Pyhärannan kunnan alueelle on laadittu maatalousalueiden vesien- ja luonnon monimuotoisuuden suojelua, sekä ranta-alueiden monikäyttöä koskeva yleissuunnitelma.

Koko kunnan alueen kattavassa yleissuunnittelussa selvitettiin suojavyöhyketarpeet, maatalouskosteikkojen perustamiselle sopivat paikat, ja inventoitiin luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohteita sekä perinnebiotooppeja. Lisäksi Mannerveden alueen ruovikoille ja rantaniityille laadittiin monikäyttösuunnitelma.

Suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen avulla on mahdollista vähentää vesistöihin virtaavaa ravinne- ja kiintoaineskuormaa. Luonnon monimuotoisuuskohteiden ja perinnebiotooppien hoidolla puolestaan edistetään maatalousluonnon monimuotoisuutta ja vaihtelevuutta.

Yleissuunnitelman tarkoituksena on myös auttaa viljelijöitä hyödyntämään maatalouden korvausjärjestelmää. Suunnitelman tietoja voidaan käyttää suunnittelun pohjana rahoitusta kohteiden toteuttamiseen haettaessa.

Pyhärannan yleissuunnitelman laativat Esko Vuorinen ja Petra Nyqvist Silvestris luontoselvitys Oy:stä. Apuna olivat kunnan asukkaat ja asukastilaisuuksiin osallistujat.