Rikosten määrä väheni Satakunnassa viime vuonna

Satakunnan rikostilasto näyttää vuoden 2015 osalta positiiviselta, sillä Satakunnassa rikoslakirikosten määrä laski yli prosenttia, kertoo Lounais-Suomen poliisi tiedotteessan. Rikoksia tehtiin maakunnan alueella viime vuonna 1571 vähemmän kuin vuonna 2014.

Kaiken kaikkiaan Lounais-Suomen poliisille ilmoitettujen rikoslakirikosten määrä oli noin 1,5 prosentin laskussa vuoden 2014 tasoon verrattuna. Näitä rikoksia kirjattiin alueellamme 40 066 kappaletta, joka on 581 rikosta vähemmän kuin vuonna 2014. Jos lukuun lisätään liikennerikokse, Lounais-Suomessa vuonna 2015 kirjattujen rikosten määrä nousee 120 295 kappaleeseen, mikä on 893 enemmän kuin vuonna 2014. Nousu johtuu automaattisen nopeusvalvonnan suoritteiden huomattavasta lisääntymisestä.

- Vuoden 2015 rikostilasto osoittaa, että Lounais-Suomen poliisilaitoksen rikoslakirikosten (ilman liikennerikoksia) määrän väheneminen noudattelee valtakunnallista linjaa. Poliisilaitoksen sisällä on kuitenkin havaittavissa ero Varsinais-Suomen ja Satakunnan rikollisuuden kehityksessä, toteaa Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Tapio Huttunen.

Omaisuusrikokset laskivat ja nousivat

Omaisuusrikosten määrä laski Satakunnassa viime vuonna yli 16 prosenttia. Satakunnan tilanne myös poikkesi Varsinais-Suomesta, missä niin rikoslakirikosten kuin omaisuusrikostenkin kokonaismäärässä oli yli kolmen prosentin kasvu.

Asuntoihin ja vapaa-ajanasuntoihin tehdyt varkaudet ovat vähentyneet sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa. Erityisen suurta lasku on ollut Varsinais-Suomessa, jossa murrot loma-asuntoihin ovat vähentyneet lähes 23 prosenttia ja vakituisiin asuntoihin yli 12 prosenttia. Satakunnassa vakituisiin asuntoihin tehdyt murrot ovat vähentyneet yli 17 prosenttia ja loma-asuntomurrot kolme prosenttia.

Liikehuoneistoihin kohdistuneissa murroissa oli viime vuonna huomattavia muutoksia edelliseen vuoteen. Lisäksi tämän rikostyypin osalta maakuntien kehitys oli täysin vastakkaista. Varsinais-Suomessa tehtiin viime vuonna 139 liikemurtoa enemmän kuin vuonna 2014 eli kasvua oli 42 prosenttia. Vastaavasti Satakunnan alueella liikemurrot vähenivät 73 kappaletta eli yli 38 prosenttia.

- Murrot ovat tyypillisesti liikkuvien rikollisten tai rikollisjoukkioiden tekemiä, jolloin lyhyessä ajassa tehtaillaan suuri määrä saman tyyppisiä rikoksia. Tämä näkyy luonnollisesti myös tilastoissa, kertoo Tapio Huttunen.

Väkivaltarikosten määrässä ei muutoksia

Lounais-Suomessa väkivaltarikosten kokonaismäärä oli vuonna 2015 samalla tasolla kuin vuonna 2014. Pahoinpitelyrikokset ovat hienoisessa nousussa ja seksuaalirikokset noin kymmenen prosentin laskussa. Pahoinpitelyjä ja törkeitä pahoinpitelyjä on tapahtunut Varsinais-Suomessa 2674 ja Satakunnassa 1264. Seksuaalirikoksia on Varsinais-Suomessa tapahtunut 236 ja Satakunnassa 109. Koko poliisilaitoksen alueella seksuaalirikosten määrä on vähentynyt noin 10 prosenttia. Raiskausrikoksia poliisille ilmoitettiin Varsinais-Suomessa 72 (lisäystä 5) ja Satakunnassa 33 (vähennystä 17).

Tapahtumapaikan osalta pahoinpitelyrikokset jakaantuvat melko tasaisesti yksityisille ja yleisille paikoille. Törkeiden pahoinpitelyjen määrä on 151, jossa on vähennystä yli seitsemän prosenttia.

- Kaupunkien turvallisuustilanteen yhtenä mittarina käytetään katuturvallisuusindeksiä, johon vaikuttavat erityisesti väkivaltarikokset. Katuturvallisuusindeksi osoittaa turvallisuuden parantuneen Lounais-Suomen alueella viime vuodesta. Luonnollisesti suuremmissa kaupungeissa, joissa on vilkkaampaa yöelämää, katuturvallisuusindeksi on maaseutua heikompi, mutta kaupunkienkin katuturvallisuus on kehittynyt suotuisasti, toteaa Huttunen.

Huumausainerikollisuuden kasvu huolestuttaa

Huumausainerikokset ovat koko poliisilaitoksen alueella lisääntyneet 26 prosenttia. Satakunnassa huumerikosten määrä on vähentynyt neljä prosenttia, mutta Varsinais-Suomessa kasvua on ollut lähes 38 prosenttia. Huumausainerikosten kokonaismäärä poliisilaitoksen alueella on 2872, joista törkeitä huumausainerikoksia on 112.

Lisääntynyt huumausainerikosten määrä heijastuu myös liikenteeseen, sillä kiinni jääneistä rattijuopoista lähes neljännes on huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

- Huumausainerikollisuus on lisääntynyt huolestuttavasti etenkin Varsinais-Suomessa. Luonnollisesti tilastojen kasvu osittain selittyy tehostuneella valvonnalla, mutta lisääntynyt rikollisuus voi myös olla seurausta yhteiskunnan muuttuneista arvoista huumeidenkäytölle myönteisemmäksi, sanoo poliisipäällikkö Huttunen.

Kiireellisten hälytystehtävien määrässä vähennystä

Lounais-Suomen poliisille tuli vuoden 2015 aikana 112 378 hälytystehtävää. Määrä on lähes sama kuin edeltävänä vuonna. A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävien määrässä on lähes kymmenen prosentin lasku. Näitä kiireellisesti hoidettavaksi tarkoitettuja tehtäviä on ollut yhteensä 68 386, joista Varsinais-Suomessa 45 092 ja Satakunnassa 23 294 kappaletta.

Tilastojen mukaan kasvua on perheväkivaltatapauksia koskevissa hälytystehtävissä, joiden määrä on Satakunnassa kasvanut yli kuusi prosenttia ja Turussakin lähes kolme prosenttia. Yhteensä tällaisia hälytystehtäviä oli 9851 kappaletta. Toimintavalmiusaika on pysynyt aikaisemmalla tasolla ja A-luokan tehtävälle poliisi tulee Lounais-Suomen poliisialueella keskimäärin alle 10 minuutissa.

Ulkomaalaisten tekemä rikollisuus

Ulkomaalaisten määrä alueellamme on lisääntynyt huomattavasti, sillä Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueelle on vuoden 2015 aikana tullut noin 4 000 turvapaikanhakijaa, joka on yli 3 000 enemmän kuin vuonna 2014. Turvapaikanhakijat on sijoitettu neljään vastaanottokeskukseen ja useisiin hätämajoitusyksiköihin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Kaikkiaan majoituspaikkoja on yli 20 toimipisteessä.

Rikoslakirikoksissa (ilman liikennerikoksia) ulkomaan kansalainen oli Lounais-Suomen poliisilaitoksella epäiltynä 2 090 rikoksessa, joka on 8,8 prosenttia kyseisten rikosten kokonaismäärästä.

Kaikissa omaisuusrikoksissa ulkomaalaisten osuus on noin yhdeksän prosenttia ja törkeissä varkauksissa 34,5 prosenttia. Tämä korkea prosenttiosuus selittyy sillä, että esimerkiksi asuntomurrot kirjataan aina törkeiksi. Pahoinpitelyrikoksissa ulkomaan kansalainen oli epäiltynä 390 tapauksessa, joka on 11,5 prosenttia kaikista pahoinpitelyrikoksista.

Kaikkia seksuaalirikoksia tarkasteltaessa ulkomaan kansalaisten osuus on kasvanut. Kun vuonna 2014 epäillyistä 28 oli ulkomaan kansalaisia, niin 2015 ulkomaalaisten epäiltyjen määrä oli 48. Raiskausrikoksissa ulkomaalaisten osuus niin ikään on kasvanut. Viime vuoden 81 raiskauksesta, joissa epäilty oli tiedossa, ulkomaalaisten tekemiksi epäiltyjä 23. Vuonna 2014 80 raiskauksesta ulkomaalaisen tekemäksi epäiltiin yhdeksää.

Turvapaikanhakijoiden tekemistä rikoksista on saatavilla tietoa vasta syyskuun alusta alkaen. Vuoden 2015 syys-joulukuussa turvapaikanhakija oli rikoksesta epäiltynä 64 rikoksessa. Pahoinpitelyrikoksia on ollut 25, omaisuusrikoksia 14. Seksuaalirikoksista turvapaikanhakija on epäiltynä seitsemässä tapauksessa; kahdessa raiskauksessa, kahdessa törkeässä lapsen seksuaalisessa hyväksikäyttötapauksessa, kahdessa sukupuolisiveellisyyden julkisessa loukkaamisessa sekä yhdessä lapsen seksuaaliseen tarkoitukseen houkuttelemisen yrityksessä. Muita rikosnimikkeitä olivat mm. laiton uhkaus ja väärennys.

- Tilastot osoittavat, että rikokset, joissa epäiltynä on ulkomaan kansalainen, ovat alueellamme hienoisessa laskussa, mutta etenkin seksuaalirikoksissa ulkomaalaistaustaisten tekijöiden osuus on ylikorostunut. Turvapaikanhakijoiden tekemät rikokset eivät mitenkään erityisesti näy Lounais-Suomen rikostilastoissa, toteaa poliisipäällikkö Tapio Huttunen.

Yli 180 000 käsiteltyä lupa-asiaa

Lounais-Suomen poliisilaitoksen lupapalveluissa on käsitelty lähes 184 000 erilaista lupa-asiaa, missä on kasvua vuoteen 2014 lähes kuusi prosenttia. Nousun on aiheuttanut passi- ja henkilökorttiasioiden lisääntyminen. Passiasioita on käsitelty poliisilaitoksen lupapalvelupisteissä 96 055 ja henkilökorttiasioita 17 064.

Lisääntynyt lupa-asioiden määrä on näkynyt lupapalvelupisteiden ajoittaisena ruuhkautumisena. Ruuhkia on kuitenkin helpottanut ajanvarausjärjestelmän käyttö poliisin lupapalveluihin sekä sähköisten järjestelmien käyttöön otto esimerkiksi passien hakumenettelyssä.

- Etukäteen ajan varaamalla saa poliisin lupapalvelut kaikkein joustavammin. Tämä kannattaa ottaa huomioon erityisesti tänä vuonna, sillä monet kymmenen vuoden passit vanhenevat, eikä näitä voi vielä kokonaan uudistaa sähköisellä menettelyllä, vaan passihakemuksen tekeminen edellyttää poliisiasemalla käyntiä, korostaa Huttunen.

Turvallisin mielin tulevaisuuteen

- Lounais-Suomen turvallisuuskehitys on pysynyt suhteellisen vakaana ja rikosten määrä on edelleen laskussa. Huolta aiheuttaa huumausainerikollisuuden lisääntyminen ja sen aiheuttamat heijastusvaikutukset esimerkiksi liikenneturvallisuuteen, summaa Tapio Huttunen vuoden 2015 tilastoja.