Satakuntaliitto pokkasi palkinnon

Vuoden parhaat ympäristövaikutusten arvioinnit palkittiin YVA-päivillä keskiviikkona. Ympäristövaikutusten arvioinnin avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen, suunnitelman tai ohjelman haitallisia ympäristövaikutuksia. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) sekä sen säätämisen jälkeen perustettu Yva ry viettävät 20-vuotisjuhlaa tänä vuonna.

Hyvä YVA –palkinto myönnettiin Gasum Oy:lle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, jossa arvioitiin nesteytetyn maakaasun terminaalin eli LNG-terminaalin rakentamista Porvooseen tai Inkooseen.

Yva ry:n mukaan hankkeen tausta ja perustelut, hankekuvaus ja vaihtoehdot sekä vaikutukset on esitetty selkeästi, luettavasti ja havainnollisesti. Kuvilla on kerrottu paljon. Selostuksen rakenne palvelee hyvin myös lukijaa, jota kiinnostaa pääasiassa vain toinen sijaintivaihtoehdoista. Myös hankkeeseen liittyviä riskejä ja LNG-terminaalien turvallisuusasioita on kuvattu varsin kattavasti. Selostuksessa pohditaan tavanomaista perusteellisemmin myös haittojen ehkäisyä ja lieventämistä. Kokonaisuutena vaikutusten arviointi on hyvin ja havainnollisesti toteutettu - siten, että asia aukeaa myös maallikkolukijalle.

Hyvä SOVA -palkinnon sai Satakuntaliitto Satakunnan tuulivoimatuotantoa käsittelevästä vaihemaakuntakaava 1:stä. SOVA tulee sanoista suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointi.

Vaikutusten arviointi on kokonaisuudessaan hyvin laadittu, selkeä, ymmärrettävä ja havainnollinen. Yva ry katsoi, että erityisesti pallopanoraama ja 3D-mallinnus - joita myös päivitettiin suunnittelun aikana tarvittaessa - nostivat visualisoinnin ja havainnollistamisen omaan luokkaansa. Myös yhteisvaikutusten arvioinnin tärkeyttä korostettiin kaavaprosessin aikana.

Kokonaisuudessaan vaikutusten arviointi ja suunnittelu ovat kytkeytyneet hyvin toisiinsa. Saadun palautteen ja tarkennettujen vaikutusten arviointien perusteella vaihemaakuntakaavaan tehtiin muutoksia vielä ehdotusvaiheessa ja muutettu kaavaehdotus asetettiin uudelleen nähtäville. Kaava on parhaillaan vahvistettavana ympäristöministeriössä.