Sorsastus alkaa tiistaina

Sorsastus alkaa tiistaina 20. elokuuta. Vesilintukantojen taantuminen ja metsästysalueiden väheneminen ovat vähentäneet sorsastajien määrää, joka 20 vuodessa on pudonnut jopa puoleen. Vesilintujahdissa kävi viime vuonna 93 700 metsästäjää, kun riistanhoitomaksun maksaneita metsästäjiä oli 308 200. 

Suomen riistakeskuksen mukaan kosteikkojen tilaa ovat viimeisten 30 vuoden aikana heikentäneet umpeenkasvu ja matalien vesialueiden ruovikoituminen ja pensoittuminen. Kosteikoilla pesivien vesilintujen tilasta huolestuneet metsästäjät ja maanomistajat ovat ryhtyneet vastatoimiin ja rakentaneet Suomeen jo 2 000 vesilintukosteikkoa.

Suomi on Länsi-Euroopassa merkittävin pesimäalue useille kosteikoilla pesiville vesilinnuille. Jouhisorsa, telkkä, haapana, tavi ja metsähanhi ovat lajeja, joista Suomessa pesii yli puolet koko Euroopan kannasta.Tärkeimmän riistavesilintumme, heinäsorsan, kanta on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan vakaa.