Tyksin spermapankki kaipaa lahjoittajia

Lapsettomuuden hoidossa Tyksissä käytetään Turun yliopiston spermapankkiin vapaaehtoisilta luovuttajilta kerättyä spermaa. Uusia lahjoittajia etsitään, koska tulevaisuudessa sperman tarve lisääntyy.

Tyksin naistenklinikalla hedelmättömyyshoidoista ja spermapankista vastaa lisääntymislääketieteen dosentti, osastonylilääkäri Antti Perheentupa. Spermapankki kuuluu yliopistolle, mutta se toimii käytännössä Tyksin tiloissa ja sen talletuksia käytetään sairaalassa tehtävissä hedelmöityshoidoissa.

Sperman luovutus ja talteenotto on hyvin täsmällisesti säädeltyä. Hedelmöityshoitoja ja niihin liittyvää laboratoriotoimintaa säädellään laeilla ja määräyksillä. 

Lailla turvataan ja määritetään syntyvän lapsen etu, mm. lapsen tiedonsaantioikeus 18 vuotta täytettyään, ja myös sukusolujen luovuttajan oikeudet, kuten luovutustietojen salassa pitäminen.

Kudoslaki ja Fimean viimeisin, maaliskuulta 2014 oleva määräys, määrittelevät edellytykset solujen talteenotolle, säännökset rekisterien pidosta, hankinta-, käsittely- ja varastointiolosuhteet, jäljitettävyyden, luovuttajien testaukset ja laboratorion tekniset vaatimukset.