Vaellussiian luonnontuotanto näyttää onnistuneen Eurajoella

Eurajoen siika. Kuva: T. Forsman

Eurajoella etsittiin huhtikuussa siianpoikasia haavilla, ja saaliiksi saatiin vastakuoriutuneita siianpoikasia.

Havainnot joessa syntyneistä siianpoikasista ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun siika patoamisen, perkausten ja vedenlaadun heikon tilan vuoksi hävisi Eurajoesta.

Tutkimus painottui Pappilankosken kalatien alapuolisiin osiin, mutta myös yläpuoliselta alueelta Irjanteen Faltunkoskesta kartoitettiin poikasten esiintymistä.

Siianpoikasia löydettiin yhteensä seitsemästä eri haavintakohteesta mukaan lukien Faltunkoski.

Pyhäjärvi-instituutin tiedotteen mukaan tätä voidaan pitää erittäin lupaavana merkkinä Eurajoen kalataloudellisen kehittämisen näkökulmasta, sillä löydökset varmistavat, että ainakin osa vaeltavista siioista pääsee nousemaan Pappilankosken kalatiestä joen yläpuolisiin osiin, ja vedenlaadulliset edellytykset siian lisääntymiseksi ovat olemassa.

Luonnonvarakeskuksen kartoitusten perusteella vaellussiian lisääntyminen on onnistunut ainakin vähäisissä määrin noin puolessa Suomen rannikolla kartoitetuista joissa, ja nyt Eurajoki saadaan lisätä tähän joukkoon.

Poikasmäärät ovat vielä maltillisia, mutta merkittävää on se, että poikasia löytyi useampana eri ajankohtaja ja pitkin tutkittua aluetta. Esimerkiksi valuma-alueen happamat sulfaattimaat ja ajoittain hapan vesi ovat aiemmin luoneet epävarmuutta vedenlaadun riittävyydestä siianpoikastuotantoon.

Haavinnat toteutettiin osana Pyhäjärvi-instituutin EuraSiika -hanketta, jossa yhteistyökumppanina toimivat Luonnonvarakeskus, Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry sekä Eurajoen osakaskunnat.

Hanke on saanut rahoitusta kalastonhoitomaksuvaroista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Poikaspyynnit toistetaan ensi keväänä, ja lisäksi Eurajoen vedenlaadullisia edellytyksiä siianpoikastuotantoon tutkitaan mädinhaudontakokein talven 2021 aikana.

Työn perusteella arvioidaan käytännön mahdollisuuksia Eurajoen vaellussiian tilanteen parantamiseen ja luontaisen lisääntymisen edellytysten parantamiseen esimerkiksi kunnostuksilla sekä laaditaan suunnitelma toteutuksen perustaksi.

Luonnonvarakeskus toteutti Eurajoessa poikashaavintoja viimeksi vuonna 2014, jolloin poikasia ei havaittu.