Vanha Rauma Yhdistys ry:n muistutus Kanalin länsirannan asemakaavamuutokseen

Asemakaava sijaitsee Vanhan Rauman suojavyöhykkeellä ja siksi suunnittelussa on otettava huomioon suojavyöhykettä koskevat määräykset ja Vanhan Rauman erityisasema maailmanperintökohteena.  On otettava huomioon Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen erityisaseman vaaliminen.
Vanha Rauma Yhdistys ry. on huolissaan suunnitelman vaikutuksista Vanhan Rauman maailmanperintöstatuksen säilymiseen ja kaupungin asukkaiden asumisviihtyvyyteen.
Vanhalla Raumalla on suuri merkitys kaupungille. Esillä olevan suunnitelman voi tulkita kuitenkin välittävän myös muunlaisen viestin. 
Maailmanperintöalueen suojavyöhykkeen tarkoituksena on muodostaa kaupunkitilallinen ja -kuvallinen sekä toiminnallinen suoja Vanhalle Raumalle.
Alueelle suunnitellut, tiheästi rakennetut kymmenen kerrostaloa ja liikekeskus tuhoavat suojavyöhykkeen tarkoituksen.
Museoviraston lausunnossa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta todetaan, että kaavamuutoksen vaikutukset Vanhan Rauman maailmanperintöalueeseen tulisi tarkoin selvittää. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan, että on erityisesti tarkoitus ottaa huomioon Vanhan Rauman liikkeiden säilyminen.
Suunniteltuun liikekeskukseen on tulossa runsaasti tilaa myös pienille erikoisliikkeille. Vanhan Rauman säilyminen elävänä maailmanperintökohteena edellyttää Vanhan Rauman liikkeiden tukemista kaavoituksessa. Liian suuret suunnitelmat lisäävät epävarmuutta Vanhan Rauman erikoisliikkeissä, joiden säilyminen Vanhassa Raumassa on tärkeää.
Kauppaliikkeiden kuoleminen Vanhasta Raumasta merkitsisi, että keskeinen peruste Unescon maailmanperintökohteen statukselle on vaarassa. Samalla menetetään tärkein matkailuvaltti, joka vuodesta toiseen tuo Raumalle runsaasti kävijöitä ympäri maailmaa. Suunniteltu liikekeskus ei vastaavaan kykene.
Esitetty kaavaluonnos painottuu liike-elämän etujen huomioimiseen. Kaavoituksen tulee ottaa tasapuolisesti huomioon kaikkien kaupunkilaisten sekä alueen asukkaiden edut ja tarpeet samoin kuin elinkeinoelämän tarpeet.
Suunnitelmat ovat liian massiivisia (esim. Kanalinrannan julkisivu mainostauluineen ja kerrostalot, jotka ovat korkeampia kuin Tuulensuun alueen talot). Kontrasti on liian suuri Vanhaan Raumaan, vaikka suojavyöhykkeellä pitäisi olla kyseessä sulautuminen ja sopeuttaminen Vanhaan Raumaan. Kaavaehdotuksessa todetaan, että volyymiltaan ja mittakaavaltaan suunniteltu rakentaminen on maksimissaan ympäristöön nähden: miksi näin suojavyöhykkeellä!
Kaavaehdotuksessa puhutaan, miten rakennetaan ”rohkeasti uutta vanhaa kunnioittaen”. Tämä ei toteudu ehdotuksessa, koska massiivinen rakentaminen lähes peittää alleen esimerkiksi kaupungintalon vanhan osan. Herää kysymys, jääkö tilaa Kanalinrannan puille ja puistolle, minkä lisäksi Poselli ja Wänni ”kutistuvat”.
Alueen rakennusten kerroksellisuus heikkenee, mikäli esimerkiksi linja-autoasema puretaan. Nykyisellään isot linja-autot ovat enemmän piilossa, poissa Vanhan Rauman kyljestä.
Kaupunkilaisten etu on viihtyisä ja miellyttävä ympäristö, mittakaavaltaan kohtuullinen kaupunkiasuminen sekä liikenteellinen sujuvuus. Nyt on vaarassa, että kaupunki sitou-tuu toteuttamaan kalliita katu-uudistuksia ja pysäköintipaikkoja, jotka eivät tuo kaupunkilaisten asumiseen lisäarvoa.
Rauman tarinassa pitää korostaa ja tunnustaa aidosti Vanhan Rauman omaleimaisuus ja hyväksyä sen arvon säilyttäminen. Vanha Rauma yhdistys ry. näkee, että taloudelliselle hyödylle eli massiiviselle rakentamiselle on kaavassa annettu liian suuri arvo Vanhan Rauman arvoon nähden. Suojavyöhykkeellä on iso rooli turvattaessa Vanhan Rauman säilyminen maailmanperintöstatuksensa mukaisena kokonaisena ja elävänä vanhana kaupunkina.
 

Vanha Rauma Yhdistys ry:n hallitus on hyväksynyt tämän muistutuksen 18.4.2013.
Yhdistyksen hallituksen puolesta

Raumalla huhtikuun 18. päivänä vuonna 2013
 

Puheenjohtaja Tapio A Nurmi
Varapuheenjohtaja Leena Rautavuori